Điểm tin

Thông báo danh sách sinh viên hệ Niên chế, Bằng 2, Liên thông học ghép với hệ chính quy học kỳ 1 năm 2013 - 2014_Đợt 2

09:50 05/06/2016

Thông báo danh sách sinh viên hệ Niên chế, Bằng 2, Liên thông học ghép với hệ chính quy học kỳ 1 năm 2013 - 2014 (Đợt 2)
Sinh viên khóa Niên chế, bằng 2, Liên thông xem danh sách đăng ký học ghép với khóa tín chỉ ở bên dưới. Kiểm tra các thông tin: MSSV, Họ Tên, lớp sinh hoạt, lớp học phần đang theo học.

   Nếu có đăng ký mà không có tên trong danh sách bên dưới hoặc sai sót về những thông tin trên danh sách thì liên hệ với cán bộ quản lý lớp ở Phòng Đào Tạo để điều chỉnh.  
   Thời gian điều chỉnh: Từ 8h ngày 09/12/2013 đến 17h ngày 11/12/2013. 
   Quá thời gian trên, Phòng Đào Tạo không giải quyết việc điều chỉnh những vấn đề liên quan và gửi danh sách dự thi chính thức qua phòng Khảo Thí và Kiểm Định Chất Lượng.


Lưu ý:  Những sinh viên tham gia các lớp HP thi vào đợt 2 nhưng đã có trong danh sách ghép lần 1 thì không có tên trong danh sách này và vẫn đi dự thi các lớp HP thi vào đợt 2 bình thường.