Điểm tin

Thông báo danh sách sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà trường - Đợt tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2013

09:28 05/06/2016

Danh sách sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà trường (Đợt tốt nghiệp tháng 10 năm 2013)
Nhằm tạo chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức trao bằng tốt nghiệp ngày 10 tháng 11 năm 2013, Phòng đào tạo thông báo danh sách các sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà trường (File đính kèm). 

Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách nêu trên vui lòng liên hệ phòng Tài chính – Kế toán xác minh và khẩn trương hoàn thành học phí, lệ phí theo quy định để đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp trước ngày tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp.


Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bộ phận cán bộ quản lý của Phòng Đào tạo để được giải đáp. Số điện thoại: 08 – 38.212.430

Trân trọng

 Nơi nhận: 
- Như thông báo;
- Website trường
- Lưu P.ĐT. 
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)
  

ThS. TRƯƠNG TIẾN SĨ