Trường ĐH Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh đào tạo những ngành nào?

Trường ĐH Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh đào tạo các ngành:

- Đại học chính quy:

o Tài chính ngân hàng
o Kế toán
o Quản trị kinh doanh
o Hệ thống thông tin quản lý
o Kinh tế quốc tế
o Ngôn ngữ Anh
o Luật kinh tế