ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Trưởng phòng: TS. Phan Ngọc Minh
Phó trưởng phòng:  ThS. Nguyễn Anh Vũ

Chuyên viên: 

CN. Nguyễn Thị Thu Hà

Lưu Khánh Hoà

CN. Nguyễn Phước Hoà

CN. Đinh Đức Hiền

CN. Võ Hữu Minh Hoàng

CN. Trịnh Quân Minh

CĐ. Đỗ Thiện Minh

CN. Ngô Thị Ny

CN. Lê Việt Phương

CN. Nguyễn Thị Hương Thuỷ

CN. Hoàng Tùng