CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CHUNG:

Chức năng của Phòng Đào tạo:

   - Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về việc xây dựng, phát triển và quản lý các chương trình đào tạo, các hoạt động đào tạo hệ đại học, cao đẳng chính quy, hệ đại học văn bằng 2, hệ liên thông chính quy từ cao đẳng lên đại học. 

Nhiệm vụ của Phòng Đào tạo:

   - Xây dựng chiến lược, lập chương trình, kế hoạch đào tạo các hệ đào tạo đại học, cao đẳng chính quy, hệ đại học văn bằng 2 chính quy, hệ liên thông chính quy từ cao đẳng lên đại học.

   - Nghiên cứu, xác định nhu cầu của xã hội và năng lực đào tạo của nhà trường để làm cơ sở đề xuất chỉ tiêu đào tạo các hệ, loại hình đào tạo hàng năm.

   - Nghiên cứu, đề xuất mở các ngành học mới, tạm ngưng hoặc bãi bỏ các ngành đào tạo không còn phù hợp.

   - Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh bậc đại học, cao đẳng của các hệ được phân công quản lý. Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, xét tuyển, triệu tập thí sinh trúng tuyển và phối hợp với các đơn vị chức năng để tổ chức tiếp nhận sinh viên đầu khóa.

   - Phối hợp với các khoa, bộ môn nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện, đổi mới nội dung chương trình đào tạo, đề cương môn học, cơ cấu kiến thức cho các chuyên ngành đào tạo bậc đại học và cao đẳng.

   - Xây dựng và quản lý việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập học kỳ và năm học cho các hệ đào tạo được phân công quản lý.

   - Thường trực Hội đồng: tuyển sinh, tốt nghiệp, xét bảo lưu kết quả, buộc ngừng học, thôi học của sinh viên; tham gia thành viên các hội đồng: khen thưởng - kỷ luật sinh viên, khoa học - đào tạo và các hội đồng liên quan đến học bổng, trợ cấp sinh viên.

   - Chịu trách nhiệm chính trong công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về học vụ liên quan đến sinh viên chính quy theo quy định hiện hành.

   - Quản lý và lưu trữ: điểm thi tuyển sinh, bảng điểm học phần của sinh viên theo quy định.

   - Tổ chức quản lý và cấp bằng tốt nghiệp, bảng điểm học tập cho sinh viên theo qui chế của Bộ và qui định của Trường.

   - Tiếp nhận và xử lý các loại hồ sơ, công văn liên quan đến công tác đào tạo bậc đại học và cao đẳng. Xác nhận, cấp giấy chứng nhận và các giấy tờ khác cho sinh viên thuộc thẩm quyền của đơn vị; đối chiếu xác nhận giờ giảng bậc đại học, cao đẳng cho các khoa, các bộ môn và giảng viên trong trường khi có nhu cầu.

   - Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo các hệ, các loại hình đào tạo; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của Lãnh đạo trường; lưu trữ các tài liệu đào tạo của nhà trường theo quy định.

   - Cung cấp danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, phối hợp với phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng trong việc tổ chức thi hết môn.

   - Đề xuất, lập kế hoạch và phối hợp với các khoa chuyên ngành tổ chức chương trình thực tập nghiệp vụ cho sinh viên cuối khóa; hướng dẫn thực hiện và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác giáo vụ, công tác cố vấn học tập trong toàn Trường.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.